Uitvaartliturgie

In onze hedendaagse samenleving zijn er vele religies en levensvisies. Als parochies hebben wij respect voor ieders overtuiging.

In onze hedendaagse samenleving zijn er vele religies en levensvisies. In de keuze voor een bepaalde uitvaart komt dit tot uiting.
Als parochies hebben wij respect voor ieders overtuiging. Als christenen lijkt ons echter “een gelovige uitvaart in de kerk” aangewezen.
Hiermee willen we jullie informeren over de wijze waarop dit zal gebeuren in de parochies van de federatie Lanaken.

Een aanbod in drie momenten:

1. De gebedswake op de vooravond

​Op de vooravond van de uitvaart wordt een gebedswake in de parochiekerk aangeboden. Dit is een biddend samenzijn.
Wij waken en proberen woorden te vinden om te bidden.
Wij blijven stilstaan bij het leven van de overledene, samen met familie en vrienden, bij het verdriet,  en wij bidden om kracht en licht voor het afscheid van morgen.

2. Centraal: de uitvaartliturgie in een gebedsviering

Het centrale moment van het gelovig afscheid – in principe om 10.30 uur – is de kerkelijke uitvaartliturgie in een gebedsviering, rond het lichaam van de overledene.
Deze gebedsviering is evenwel verbonden met de eucharistie van het volgend weekend.
Dit betekent dat voortaan – naast de priester – ook een diaken of een leek kan voorgaan, iemand die hiervoor een vorming heeft ontvangen en gezonden is door de bisschop.
Tijdens de uitvaartliturgie staan wij uitdrukkelijk stil bij het leven van de overledene. Wij danken voor zijn/haar leven onder ons, maar ook vragen wij om vergeving en bidden wij om de voltooiing van zijn/haar leven.
Wij luisteren ook naar woorden uit de H. Schrift, die ons kunnen troosten en sterken. Vooral belijden en vieren wij – tastend en zoekend – ons geloof in de verrijzenis.

Indien de overledene aansluitend wordt begraven, gaat de voorganger mee naar het kerkhof voor een laatste gebed.
Zo de familie na de crematie tijdens de bijzetting van de urne of de uitstrooiing van de as, nog even wil bidden, kunnen zij dit afspreken met de priester, diaken of leek.

3. De eucharistie voor de overledene

De eucharistie voor de overledene valt niet weg, maar wordt verplaatst naar het meest geschikte ogenblik: de eerstvolgende parochiale weekendviering, daar waar lief en leed van de gemeenschap plaats heeft. Het is de verrijzenisviering bij uitstek!
In deze eucharistieviering zal de overledene in een bijzonder moment herdacht worden.

Wij willen dan de overledene(n) een plaats geven in ons gebed. Zo blijven zij in het hart van onze gemeenschap.
Daar waar een kruisje op de kist heeft gelegen, wordt dit kruisje in aanwezigheid van de familie opgehangen op een herinneringsbord. Bij de jaarlijkse gebedswake op Allerheiligen wordt dit kruisje (of herinneringsplaatje) aan de familie overhandigd.

Inbreng van de familie

Voor de families beschikken wij over een boekje met heel wat keuzeteksten: bijbelse lezingen, voorbeden, bezinningsteksten, een symboolmoment.
Aan de hand  hiervan kan de familie een eigen inbreng hebben, weliswaar in het vaste kader van de uitvaartliturgie.
Met de voorganger van de uitvaart kunt u dit bespreken.

Muzikaal wordt de uitvaart verzorgd door het parochiale zangkoor. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om eventueel maximum twee passende liedjes via cd te laten horen bij het afscheidsmoment. Maar dit hoeft helemaal niet.
Mooier zou kunnen zijn dat er iemand in de familie die met een instrument een passende melodie kan laten klinken als eerbetoon aan de overledene.

Eucharistievieringen voor de overledenen

Na de uitvaartdienst kunnen – indien de familie dit wenst – in alle vrijheid nog meer intenties voor eucharistievieringen worden aangevraagd. Dit is een gelegenheid om als familie de overledene niet te vergeten.
Sommige families kiezen voor één of zes zeswekenmissen, een jaarmis op de dag van het overlijden, bij gelegenheid van een verjaardag of bij bijzondere gelegenheden als Allerheiligen of Allerzielen.

Voor deze misintenties wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd. U kan zich hiervoor best wenden tot het parochiesecretariaat van uw parochie.

Financieel aspect van de uitvaartdienst

Het tarief voor een kerkelijke uitvaart is door ons bisdom vastgesteld op 275 euro (met een gedeelte voor de kerkfabriek, de parochiale werking, de koster, de organist, het bisdom, de federatie en de voorganger).
Hierin is ook de gebedswake en de eucharistie volgend op de uitvaart inbegrepen. Indien door omstandigheden enkel een avondwake wordt gehouden, is het tarief 75 euro (de koster, de parochie, het bisdom en de kerkfabriek).
Dit financiële aspect wordt geregeld door de uitvaartverzorger.

Deze uitvaartliturgie is een kans om als christenen ons geloof te delen met allen die door een overlijden worden getroffen.
Daarom durven wij vragen om een positieve ingesteldheid ten aanzien van deze uitvaartliturgie. Zij biedt ons immers de mogelijkheid om in de toekomst een kwalitatieve uitvaartpastoraal aan te bieden en te blijven waarborgen.