Twitteren | weekend 27-28 augustus

twitteren – dekenaat Genk

Eens kwamen de Farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem bij Jezus tezamen, en zagen dat sommige van zijn leerlingen met onreine, dat wil zeggen, ongewassen handen aten.

De Farizeeën immers en al de Joden eten niet zonder zich eerst de handen te hebben gewassen met een handvol water, daar ze vasthouden aan de overlevering van de voorvaderen; komen ze van de markt, dan eten ze niet, voordat zij zich gereinigd hebben; zo zijn er nog vele andere dingen waaraan ze bij overlevering vasthouden: het afwassen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. Daarom stelden de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem de vraag: “Waarom gedragen uw leerlingen zich niet volgens de overlevering van de voorvaderen, maar eten zij met onreine handen?” Jezus antwoordde hun: “Hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd! Zo staat er geschreven: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij. (Marcus 7,1-6)

“Is Jezus wel de verwachtte Profeet en Messias? Immers zijn leerlingen eten met onreine ongewassen handen! Schande!” Het had een twitterbericht kunnen zijn van een farizeeër, mocht ‘Twitter’ bestaan hebben in Jezus’ tijd. Via Twitter zouden de volgers alle tweets over dit onderwerp kunnen zien via “ # metreinehanden “, zodat ze er over zouden kunnen mee-tweeten. Binnen de kortste keren zou er een storm van verontwaardiging ontstaan op de sociale media rond de figuur van Jezus. In plaats van aan het kruis zou Jezus stante pede aan de digitale schandpaal genageld geworden zijn.

Er is niets nieuws onder de zon. Op basis van oppervlakkige vaststellingen worden oordelen en vooral veroordelingen de wereld in gestuurd. Dat is hetgeen menig twitteraar doet: oppervlakkig kwetteren, niet meer, niet minder. Dat was ook hetgeen de farizeeërs deden. Sommige van Jezus’ leerlingen aten met ongewassen handen, terwijl de wet voorschreef dat Joden met gewassen handen moesten eten. 

Op basis van deze uiterlijkheden veroorloofden de farizeeërs zich om te oordelen over het innerlijke van Jezus’ leerlingen. Omdat hun handen vuil waren werd automatisch hun hart ook als onrein beschouwd.

Op basis van uiterlijkheden hebben wij nogal eens vlug een oordeel klaar over anderen. Op basis van iemands voorkomen, afkomst, cultuur, opleiding of beroep trekken we heel snelle conclusies. Al deze meningen worden vandaag via de digitale media razendsnel wereldwijd verspreid. De digitale media zijn uit zichzelf noch sociaal, noch asociaal. Het is de gebruiker die er sociaal of asociaal mee omgaat. 

Daarenboven is ons oordeel vaak sterk afhankelijk van het imago dat iemand toebedeeld krijgt in de media. 

Toch zeggen deze uiterlijke dingen bitter weinig over wat zich in het hart van medemensen afspeelt. Laten we eerlijk zijn: het enige hart waarin wij kunnen kijken is ons eigen hart en niet dat van een ander. Alice Nahon herinnert ons hieraan in haar mooie gedichtje ‘Avondliedeke’: “Het is goed in ‘t eigen hart te kijken, nog even vóór het slapen gaan. Of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan.”

Op zulke momenten, even voor het slapen gaan, kunnen we alleen over onszelf oordelen, niet over anderen. We kunnen dan nagaan of de diepste intenties van hetgeen we deden in de voorbije dag ofwel verwerpelijk, ofwel goed, mooi en edel waren. Ook al kunnen wij in ons eigen hart kijken, meer nog dan wijzelf weet God wat er leeft in ons eigen hart. Onze diepste en uiteindelijke beweegredenen zijn vaak voor onszelf onduidelijk en duister. 

God is de enige die ons kent in hart en nieren. Zowel het goede en het kwade in ons hart is voor Hem niet verborgen. Dit hoeft ons niet angstig te maken. Want in zijn barmhartige liefde aanvaardt God ons zoals wij zijn, zelfs met onze tekorten. Vooral het beste in onszelf wilt God naar boven beminnen, als wij ons maar voor Hem openstellen. Wat dan uit het binnenste van een mens komt, kan de mens niet bezoedelen. Want boze gedachten, ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, bedrog, afgunst, trots, godslastering of lichtzinnigheid ontspringen aan een hart, waarin God afwezig is. 

Goede God, 
Gij die mijn leven doorgrondt in hart en nieren, 
bemin het goede in mijn hart naar boven, 
zodat wat uit mijn binnenste komt schoonheid, waarheid en goedheid mogen zijn. Amen.