Live eucharistieviering

live streaming van de Vormselviering van zondag 20 september vanuit de dekenale kerk te Genk met deken Luc Herbots.
Met dank aan Filip Slegers, Radio Internazionale en Radio GRK voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Ook dank aan organist Jeroen Follon.
De tekst van de mis is aan de rechterkant te zien. Het is mogelijk in het tekstvak te scrollen. Via deze link is de tekst te downloaden.

Heb je deze pagina al eerder bezocht, dan kan het zijn, dat er nog een oud beeld hieronder in het geheugen zit. Het beste is om deze pagina te vernieuwen door op de smartphone naar beneden te swipen en op de computer de control-toets (onder Windows) of appeltje-toets (onder Apple) + r in te drukken.


Vormselviering federatie Genk-Zuid

zondag 20 september 2020


heilige Geest,
kom in ons hart !

Samenkomen


Openingslied Danke für diesen guten Morgen – M.G. Schneider

Kruisteken – Genadewens

Vormheer (V.):
We mogen hier samen het sacrament van het Vormsel vieren
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
A. Amen.
V. Beste mensen, dit is een feestelijke dag voor deze parochie.
Beste jongeren, God ziet in ieder van jullie het allerbeste.
Hij wil jullie de kracht van zijn Geest schenken
voor jullie verdere levensweg.
Moge zijn warme liefde jullie hart vervullen.
moge Jezus’ goede Geest jullie allen begeesteren en doordringen.
A. Amen.

We gaan zitten.

Inleiding door een begeleider (B.)

B.
Beste vormheer en beste medegelovigen,
sinds september 2019 zijn wij als begeleiders
met deze groep vormelingen op weg … op reis door hun leven.
Ze hebben ons en elkaar verteld
wat hen gelukkig maakt en wat verdrietig.
Samen hebben we verkend
welke boodschap Jezus heeft voor onze levensweg
en hoe ons leven nog mooier en rijker kan worden
door Hem te volgen.
Beste jongeren, we zijn blij en ook een beetje fier
dat jullie hier vandaag klaarstaan om gevormd te worden.

Open je hart en laat je raken door al het goede
dat Jezus jou door de zalving met zijn heilige Geest wil schenken!
De mensen, die hier aanwezig zijn, staan achter jullie.
En met de familieleden, die er hier in de kerk niet kunnen bij zijn,
zijn we via livestream biddend en vierend verbonden.

Gebed om vergeving door drie jongeren (J.)
V.
Leven als christen is een mooi ideaal.
Maar we beseffen ook goed dat we dit vaak niet halen.
Gelukkig staat God steeds weer klaar
met zijn vergevende en genezende Liefde …

J1 Christen-zijn is: met God verbonden door het leven gaan!
Maar in de drukte van elke dag verliezen we God vaak uit het oog.
We willen tijd maken om af en toe te bidden …
Heer, ontferm U over ons.
A. Heer, ontferm U over ons.

J2 Christen-zijn is: ons verbinden met mensen!
Maar we denken nog te veel in de eerste plaats aan onszelf.
We willen ons voor anderen inzetten, iets voor mensen betekenen.
Christus, ontferm U over ons.
A. Christus, ontferm U over ons.

J3 Christen-zijn is: leven naar het voorbeeld van Jezus!
Maar we staan nog zo ver af van zijn goedheid en liefde.
We willen de wegwijzers van het evangelie volgen …
Heer, ontferm U over ons.
A. Heer, ontferm U over ons.
V. Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons helpen groeien tot mensen naar zijn droom.
A. Amen.

Eer aan God
Gloria – Papua New Guinea

Openingsgebed
V. Vader, vandaag komen we naar U, samen met deze jongeren,
die een belangrijke stap zetten in hun leven.
Ze kiezen niet voor de gemakkelijkste weg,
maar we geloven wel dat deze weg hen echt gelukkig kan maken.
We zijn blij dat U hen met het sacrament van het Vormsel
de kracht wil schenken van uw heilige Geest:
met die inspiratie en kracht staan ze al een heel stuk sterker!
A. Wij vragen U, goede God:
ga met elk van deze jongeren mee op weg.
Ga voor hen uit om de weg te wijzen,
stap naast hen op als een vriend,
geef hen een duwtje in de rug als ze het moeilijk hebben …
vandaag en alle dagen van hun leven.
Amen.


rond het Woord van de Heer

Eerste lezing Galaten 5,13-14.16.22

J.
We lezen uit een brief van de apostel Paulus.

Goede vrienden, jullie zijn geroepen om als vrije mensen te leven!
Maar gebruik die vrijheid niet als uitvlucht voor ikzucht.
Wees elkaar dienstbaar in een geest van liefde.
Want de hele bijbel kan je samenvatten in één regel:
‘Hou van elke medemens als van jezelf!’
Ik bedoel dit: laat jullie in je levenswandel leiden door de Geest;
dan blijf je niet cirkelen rond je eigen ‘ik’.
De Geest van Jezus kan zoveel mooie dingen
laten groeien en rijpen in jullie hart:
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
vertrouwen, zachtheid en ingetogenheid.

Tussenzang Alleluia – Congolese ritus

Evangelie Matteüs 5,14-16

In zijn Bergrede zegt Jezus tot ieder die zijn leerling wil zijn:
“ Jullie zijn het licht voor de wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt!
Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder een emmer te zetten,
maar men plaatst ze op de standaard,
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
Zo moet ook jullie licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij jullie goede werken zien
en jullie Vader in de hemel prijzen! ”

Homilie

ontvang de heilige Geest!

Voorstelling van de 2 jongvolwassen vormselkandidaten
Eén van hen vertelt waarom zij voor het Vormsel kiezen …

Voorstelling van de vormselkandidaten

Een begeleider van de vormelingen:
Beste jongeren, indien jullie het heilig Vormsel willen ontvangen,
dan mogen jullie nu opstaan.
De vormelingen staan op …

Beg.
Willen jullie gevormd worden,
om helemaal opgenomen te worden in onze kerkgemeenschap?
Vormelingen: Ja, hier ben ik ! Hernieuwing van de doopbeloften

V. Beste jongeren,
twaalf jaar geleden bij het doopsel
hebben je ouders in jullie naam hun geloof uitgesproken
en beloofd om jullie dat geloof aan te reiken.
Nu jullie volwassen worden,
mogen jullie zelf je geloof uitspreken
en in eigen naam beloven ernaar te leven.

V. Geloven in een goede God, bron en adem van al wat leeft,
Vader én Moeder voor al zijn mensen?
A. Ja, wij geloven!

V. Geloven jullie in Jezus Christus, die ons mens-zijn heeft gedeeld,
die door mensenhanden werd gedood,
maar verrezen is en leeft, midden onder ons?
A. Ja, wij geloven!
V. Geloven jullie in de heilige Geest,
die als een vuur ons van binnenuit verwarmt
en die ons met zijn liefde sterk maakt?
A. Ja, wij geloven!
V. Geloven jullie in de Kerk van Christus,
als een gemeenschap van mensen
die leven vanuit God en die zijn Liefde zichtbaar mogen maken?
A. Ja, wij geloven!
V. Ja, dit is ons geloof, dit is het geloof van de kerk.
Mogen wij allen vanuit dit geloof leven en gelukkig zijn.
A. Amen.

Handoplegging


V. Beste mensen in de kerk, laten we het allen even stil maken
en bidden dat God aan deze jongeren zijn Geest mag schenken
zodat ze blijven groeien tot mensen naar het beeld van Jezus.
Mag ik U allen uitnodigen
om even in stilte voor deze jongeren te bidden …

We mogen allen even in stilte bidden …

V.
Beste jongeren,
ik mag nu voor jullie het gebed van de Kerk uitspreken
waarin we vragen dat jullie in overvloed
de goede gaven van Gods Geest mogen ontvangen …

De vormheer strekt zijn handen uit boven de vormelingen en bidt:
Barmhartige God, Vader van onze Heer Jezus Christus,
door de doop uit water en de heilige Geest
hebt Gij deze jonge mensen tot nieuw leven gewekt
en bevrijd uit de macht van het kwaad.
Zend over hen uw heilige Geest, de trouwe Helper.
Geef hun de geest van wijsheid en inzicht,
de geest van raad en sterkte, de geest van vroomheid en liefde,
en vervul hen van eerbied voor uw heilige naam
door Christus onze Heer.
Vormelingen: Amen!

Zalving met heilige Olie


De vormelingen komen, vergezeld van enkele familieleden, tot bij de vormheer. De familieleden leggen de rechterhand op de schouder van de vormeling. Elke jongere zegt:

Ik ben ………… en ik zou graag gevormd willen worden.

De vormheer maakt met het heilig Chrisma een kruisteken op het voorhoofd en zegt:

……….., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.

De jongere antwoordt: Amen!

Tijdens het vormsel: orgelspel.

Voorbede

Vormheer Laten we op deze feestelijke dag
samen bidden tot God onze Vader.

Jongere God, ik dank U omdat het vandaag ons feest is.
Ik wil U ook vragen om verder met ons mee op weg te gaan
en ons te helpen om geestdriftig en hoopvol te leven.
Daar wil ik vandaag voor bidden!
Allen Wij bidden U, verhoor ons, Heer!

Ouder Heer, kinderen opvoeden is niet gemakkelijk
en hen voorgaan in het geloof evenmin.
We willen hen niet vasthouden, maar wel de richting wijzen.
We willen hen niet beperken, maar wel steunen.
Laat uw heilige Geest,
die ook wij in het Vormsel ontvangen hebben,
ons daarbij helpen.
Daar wil ik vandaag voor bidden!
Allen Wij bidden U, verhoor ons, Heer!

Begeleider God, we zijn graag met deze jongeren op weg gegaan.
Hun enthousiasme en eerlijkheid zijn voor ons een uitdaging.
Geef dat wij
en alle mensen die zich in onze parochie inzetten
geen mensen van alleen maar woorden zouden zijn,
maar dat Jezus daadwerkelijk een plaats krijgt in ons leven.
Daar wil ik vandaag voor bidden!
Allen Wij bidden U, verhoor ons, Heer!

Vormheer God, onze Vader, luister naar ons gebed
en help ons om zelf mee te bouwen
aan datgene wat wij U vragen.
Allen Amen. rond de Tafel van de Heer

Offerande California dreamin’ – The Mamas & the Papas

Gebed over de gaven

V. God, alles wat leeft, ontvangt zijn groeikracht van U.
Zo oogsten wij het graan, dat wordt tot brood
en de druiven, geperst tot wijn.
Uw werking is diep verborgen in ieder van ons
als een gist, als een zaad.
Aanvaard de gaven die wij dankbaar naar uw altaar brengen.
Door Christus onze Heer.
A. Amen.

Prefatie


V. De Heer zal bij U zijn.

we staan op
A.
De Heer zal U bewaren.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
V. Wij danken U, Goede Vader,
voor de blijde boodschap van uw Zoon,
want uit alle volken en talen
hebt Gij zoekende mensen bijeengebracht in uw Kerk.
Uw Geest waait in de Kerk en brengt mensen tot elkaar.
Ze is geroepen om spiegel van uw vriendelijkheid te zijn
en blijde hoop te wekken in de harten van de mensen.
Zij mag het teken zijn dat Gij, God, uw mensen nooit loslaat.
Daarom loven en prijzen we uw Naam
en we zeggen met de engelen en heiligen in de hemel:

A. Heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Grote Dankgebed
Eucharistisch Gebed IX
V. Ja, gezegend zij Jezus die Gij hebt gezonden,
de vriend van armen en van kleinen.
A. Wij danken U, God, voor Jezus!
V. Hij is ons komen tonen
hoe wij kunnen houden van U en van elkaar.
Hij is het hart van de mensen komen zuiveren
van het kwaad, dat vriendschap verhindert,
en van de haat, die het geluk belet.
A. Wij danken U, God, voor Jezus!
V. Hij heeft zijn heilige Geest beloofd
die met ons zal zijn van dag tot dag
opdat wij zouden leven van uw leven.
A. Wij danken U, God, voor Jezus!

V. God onze Vader, wij bidden U: zend uw Geest
opdat dit brood en deze wijn het lichaam en bloed worden
van Jezus, onze Heer.

Verkondigen we het mysterie van ons geloof!
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt!


we mogen terug gaan zitten

V.
Hier gedenken wij, goede Vader,
de dood en de verrijzenis van Jezus, de Redder van de wereld.
Hij heeft zichzelf aan onze handen toevertrouwd
om het offer te zijn dat wij U thans opdragen
en om ons naar U toe leiden.
A. Luister, Heer, naar ons gebed!
V. Verhoor ons, Heer, onze God:
deel uw Geest van liefde mee
aan allen die aan deze tafel aanzitten.
Wij bidden U vandaag in het bijzonder voor deze vormelingen:
eens hebt Gij hun in het doopsel nieuw leven geschonken;
vandaag hebt Gij hen bevestigd door de gaven van de H. Geest.
Geef dat wij ons allen meer verbonden weten met uw kerk,
rondom onze paus en onze bisschoppen
en met allen die zich met hart en ziel inzetten in onze parochies.
A. Luister, Heer, naar ons gebed!
V. Vergeet niet hen van wie wij houden
en evenmin de mensen van wie we nog niet genoeg houden.
Blijf ook zorg dragen voor allen die gestorven zijn
en ontvang hen met liefde in uw huis.
A. Luister, Heer, naar ons gebed! V. Breng ons bij U samen met de H. Maria en alle heiligen,
als de dag gekomen is voor het grote feest in uw koninkrijk.
Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn, van Christus onze Heer,
U toezingen en blijven toezingen.
A. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader
we bidden met open handen

Gebed om Vrede

V. Heer Jezus, waar vrede en vriendschap is, zijt Gij aanwezig.
Laat uw Geest deze jongens en meisjes bezielen
om vrede, vreugde en vriendschap te brengen
in uw Naam, Gij, die leeft in eeuwigheid.
A. Amen.
V. De vrede van de Heer zij altijd met U.
A. En met uw Geest.

Uitnodiging tot de Communie
V. Zalig zijn wij omdat we mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is de levende Heer, die in ons hart tot leven wil komen!
A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Communie & Communielied
All for love of one – B. Chilcott

Slotgebed

V. Heer, onze God, wij danken U voor de goede gaven van uw Geest:
liefde die aanstekelijk werkt als vuur,
vrede die de wereld bewoonbaar maakt,
licht dat ons de weg wijst naar U en naar elkaar.
En wij vragen U: voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
Door Christus, onze Heer.
A. Amen.

op weg in de kracht van de Geest

Dankwoord door een vormeling

J. In naam van alle vormelingen mag ik ‘dank je wel’ zeggen
voor alles wat jullie tot hiertoe voor ons betekend hebben
en dat jullie samen met ons het Vormsel hebben gevierd.
Nu wij stilaan volwassen worden,
mogen we meer en meer zelf onze levensweg uitstippelen.
We zijn dankbaar dat we dit jaar samen hebben mogen ontdekken
hoe christen-zijn ons leven nog mooier en rijker kan maken
en dat God ons in het Vormsel
de kracht van zijn Geest heeft geschonken.
We hopen dat we mogen ervaren dat jullie in ons geloven
en dat we nog steeds op jullie steun mogen rekenen.

Tijdens het vormseljaar hebben we klusjes gedaan
om geld te verzamelen voor de armen van onze stad.
We schenken dit aan de Vincentiusvereniging.
Zo willen we ook deze mensen in onze vreugde laten delen.

Zending en zegen door de vormheer
we staan op


Feestelijke muziek – orgel

Vormelingen zondag 20 september 2020
federatie Genk-Zuidjongvolwassenen
Rossella Miglionico
Melinda Miglionico

jongeren Jef Awouters
Stan De Smedt
Senne Gelders
Ruben Gilissen
Daan Hermans
Laurens Houben
Emmet Keenan
Karlijn Lobbinger
Kwint Lobbinger
Enrico Loi
Lotte Maurissen
Noe Mazzei
Seppe Meyers
Michelle Palmers
Lucas Paredis
Zita Paulissen
Roderick Pauls
Michelle Pauwels
Sam Peumans
Chiara Porco
Luca Reicheld
Rube Remans
Stefano Schoofs
Valentina Schoofs
Klaas Serrien
Yves Smeulders
Neel Van Diest
Lien Vandekerckhove
Kyenta Verfaille
Marie Vleugels
Anouk Wiest
Seppe Wuyts

Beste jongeren,

bij gelegenheid van jullie Vormsel
willen we jullie van harte het allerbeste toewensen.
Maar … wat is dat: het allerbeste!?

We hopen natuurlijk
dat je veel mooie momenten meemaakt, en weinig droevige.
Maar we weten dat leven vreugde is én pijn.

Misschien is dan ‘het allerbeste’:
moed om vol te houden,
geloof in de kracht van het goede,
de overtuiging dat jij het verschil kan maken,
echte vrienden op wie je altijd kan rekenen
en… het vertrouwen dat God je nooit in de steek laat.

Dit ‘allerbeste’ wensen we je van harte toe!

je begeleiders & de parochiegemeenschap