Live eucharistieviering

live streaming van de besloten eucharistieviering van Pinksterzondag 31 mei vanuit de Crypte te Genk met ere-deken Jaak Hermans.
Met dank aan Filip Slegers, Radio Internazionale en Radio GRK voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Ook dank aan organist Jeroen Follon, lector Arlette Cardous (Mechelen-aan-de-Maas) en cantor Hedwig Lenaerts.
De tekst van de mis is aan de rechterkant te zien. Het is mogelijk in het tekstvak te scrollen. Via deze link is de tekst te downloaden.

Heb je deze pagina al eerder bezocht, dan kan het zijn, dat er nog een oud beeld hieronder in het geheugen zit. Het beste is om deze pagina te vernieuwen door op de smartphone naar beneden te swipen en op de computer de control-toets (onder Windows) of appeltje-toets (onder Apple) + r in te drukken.


Live streaming van de besloten Pinksterviering vanuit de Crypte te Genk met ere-deken Jaak Hermans. Mmv organist Jeroen Follon, lector Arlette Cardous (Mechelen-aan-de-Maas) en cantor Hedwig Lenaerts. Met dank aan Filip Slegers, Radio Internazionale Genk en Radio GRK voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio. Totdat de mis begint is muziek te horen. Bekijk je de misviering later, dan ongeveer een kwartier vooruit scrollen.

Geplaatst door Dekenaat Genk op Zondag 31 mei 2020

Eucharistie dekenaat Genk

Pinksteren
31 mei


Openingslied ZJ 409, 1-2-3-4

Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer.
Vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt, het liefde-vuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt
en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

Gebed om vergeving gezongen antwoord: ZJ 450

Win onze harten voor uw Geest,
waarmee Gij ons verlangen leest: Kyrie eleison!

En teken ons met licht en vuur,
met adem voor de lange duur: Christe eleison!

Als onze lofzang ooit verstomt
legt Gij het lied in onze mond: Amen. Alleluia!

Eer aan God Lourdesmis

A.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo!
C. En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader.
A. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo!
C. Heer, eniggeboren Zoon Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die gezeten zijt aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
A. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo!
C. Want Gij alleen zijt de heilige, Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
A. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo!

Eerste Lezing
Handelingen 2, 1-11*

“Van welk volk wij ook zijn,
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Tussenzang Psalm 104

Cantor
   Zend uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Allen   Zend uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Cantor    Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.
Allen   Zend uw geest, dan komt er weer leven …
Cantor   Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Allen   Zend uw geest, dan komt er weer leven …
Cantor   De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.
Allen   Zend uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Tweede Lezing
1 Kor 12, 3b-7. 12-13

De Geest is de band van eenheid in de Kerk.
We mogen onze gaven in dienst stellen van elkaar.


Alleluia ZJ 3g

Cantor:
Alleluia, alleluia, alleluia!
Allen: Alleluia, alleluia, alleluia!
Cantor: Kom, heilige geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde!
Allen: Alleluia, alleluia, alleluia!

Evangelie
Johannes 20,19-23

Nogmaals zei Jezus tot hen:
“Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
“Ontvangt de Heilige Geest.”

Cantor: Alleluia, alleluia, alleluia!
Allen: Alleluia, alleluia, alleluia!

Voorbede
gezongen antwoord, refr. ZJ 447

Geest van God, adem van leven, Geest van God, adem van vuur. Geest van God, troost en kracht. U heiligt ons.

Grote dankgebed
gezongen heilig: Lourdesmis

Allen:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.

Cantor: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Allen: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.
Cantor: Hosanna, hosanna in den hoge.
Allen: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.
Cantor: Gezegend Gij die komt in de naam van de Heer.
Allen: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus.

Lam Gods
Lourdesmis

Cantor:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Allen: miserere nobis!
Cantor: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Allen: miserere nobis!
Cantor: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Allen: dona nobis pacem!

Communielied
ZJ 430, 1 en 2

Nu bidden wij de Heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan ‘t einde ons naar huis geleide. Kyrieleis!

Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer Gij ons te bouwen op die Getrouwe,
die ons ‘t vaderland heeft doen aanschouwen. Kyrieleis!

Slotlied

Liefde gaf U duizend namen,
groot en edel, schoon en zoet,
maar geen een die ‘t hart der Vlamen
even hoog verblijden doet,
als de naam, o Moedermaagd,
die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren,
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren.