Live eucharistieviering

Live streaming van de viering op zondag 24 januari vanuit crypte-kapel onder de dekenale kerk te Genk met eredeken Jaak Hermans.
Met dank aan Filip Slegers en Radio Internazionale voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Ook dank aan organist Jeroen Follon, lector Jef Gabriëls (Boxbergheide) en cantor Hedwig Lenaerts.
De tekst van de mis is aan de rechterkant te zien. Het is mogelijk in het tekstvak te scrollen. Via deze link is de tekst te downloaden.

Heb je deze pagina al eerder bezocht, dan kan het zijn, dat er nog een oud beeld hieronder in het geheugen zit. Het beste is om deze pagina te vernieuwen door op de smartphone naar beneden te swipen en op de computer de control-toets (onder Windows) of appeltje-toets (onder Apple) + r in te drukken.


3de zondag B-jaar

Kom en volg Mij!

24 januari 2021


Openingslied ZJ 209, strofen 1-2-3-4
Gods genade is verschenen, alle mensen tot behoud.
Looft dan allen deze Ene, dat Hij ons het heil ontvouwt.
En verzaakt de goddeloosheid los van God, alsof Hij niet
was verschenen om de boosheid weg te doen en het verdriet.
En begeert niet werelds lusten, want alleen in ‘s Heren wil
kunt gij Hem ter ere rusten; houdt uw hart gerust en stil.
Leeft godvruchtig, ingetogen in een ongerechte tijd.
Weest rechtschapen voor Gods ogen, leeft in zijn rechtvaardigheid.

Openingswoord

Gebed om Gods barmhartigheid

Nu we bij U mogen zijn, Heer, beseffen we
dat we veel gelegenheden laten voorbijgaan om aan U te denken.
Dat wij dikwijls doof en blind blijven voor uw roep en uitnodiging.
Heer, ontferm U over ons.
Nu wij vierend samenzijn, Heer,
is het ook het moment om eerlijk toe te geven.
dat wij vaak schrik hebben om voluit antwoord te geven op uw roep.
Wat Gij ons vraagt is zo anders en omvat ons hele doen en laten.
Christus, ontferm U over ons.
Nu wij bij U zijn, Heer,
erkennen we dat wij niet altijd beseffen dat U alle mensen roept
en dat U daarom op ons rekent om getuigend christen te zijn …
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God zeggen

Openingsgebed

Eerste lezing
Jona 3,1-5.10
God is de God van alle mensen.
Het boek Jona vertelt hoe een Joodse profeet
een heidense stad moet oproepen tot bekering.
De gelovige reactie van deze mensen overtreft alle verwachtingen.


Psalm 25 refrein P-39
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar!
Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser.
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.
De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

Tweede lezing 1 Korintiërs 7,29-31
Paulus roept ons op om steeds voor ogen te houden
dat alle aardse dingen voorbijgaand zijn …


Alleluia ZJ 4a
Cantor
Alleluia …
Allen Alleluia …
Cantor Het Rijk Gods is nabij; gelooft in de Blijde Boodschap!
Allen Alleluia …

Evangelie
Marcus 1,14-20
acclamatie:
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen!

Homilie – Geloofsbelijdenis

Voorbede

Vanuit het verhaal van Jona bidden we
dat we nooit te vlug anderen zouden veroordelen,
maar dat we mensen steeds nieuwe kansen geven,
zoals God ons altijd weer een nieuwe kans geeft.
Laten we bidden …
Vanuit het evangelie van deze zondag bidden we
dat ook in onze tijd jongeren de roep van de Heer beantwoorden
om met hun hele leven getuige te zijn van de Blijde Boodschap.
Laten we bidden …
Tijdens de gebedsweek voor de eenheid van de christenen
bidden we dat allen die in Jezus geloven naar elkaar toegroeien;
dat in het samenbouwen aan de wereld naar Gods droom
de verdeeldheid en de fouten van het verleden overstegen worden.
Laten we bidden …
Voor de parochiegemeenschappen van ons dekenaat …
Laten wij bidden …

Offerande sololied cantor

Gebed over de gaven – Grote dankgebed

Onze Vader – Gebed om Vrede – Lam Gods

Communie – Communielied
ZJ 756, volledig

Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen, getekend met een naam,
van ongeweten toekomst de mede-erfgenaam.
Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade, het donker al voorbij.
Getekend voor ons leven als kind’ren van het licht,
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.
God, breng onszelf op Adem en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde hier met uw eigen Naam!

Bezinning na de Communie
Jezus, Gij bidt om eenheid tussen de christenen,
dat wij elkaar eerbiedigen en waarderen.
Wij bidden met U mee: mogen allen één zijn, Vader !
Gij bidt om eenheid tussen landen en volkeren,
dat wij elkaar niet uitbuiten of bevechten.
Wij bidden met U mee: mogen allen één zijn, Vader!
Gij bidt om eenheid tussen man en vrouw en kinderen,
dat in warme gezinnen mensen op elkaar kunnen rekenen.
Wij bidden met U mee: mogen allen één zijn, Vader!
Gij bidt om eenheid tussen werkenden en werklozen,
tussen jong en oud, tussen gezonde en zieke mensen,
om eenheid tussen ons en hen die anders zijn.
Wij bidden met U mee: mogen allen één zijn, Vader!
Slotgebed

Zegen en Zending


Jezus roept ieder van ons
om ons leven van elke dag te beleven als een roeping.
Moge God ons daartoe zijn kracht en zegen schenken:
+ Vader, Zoon en heilige Geest.

Orgel