Guatemala | weekend 18-19 maart

HEALING THE MAN BORN BLIND – dekenaat Genk

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld.”  Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de blindgeborene en zei tot hem: “Ga u wassen in de vijver van de Siloam,” – wat betekent: gezondene –. Hij ging ernaartoe, waste zich en kwam er ziende vandaan. 

Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bedelen, zeiden: “Is dat niet de man, die zat te bedelen?” Sommigen zeiden: “Inderdaad, hij is het.” Anderen: “Neen, hij lijkt alleen maar op hem.” Hijzelf zei: “Ik ben het.” Toen vroegen ze hem: “Hoe zijn dan uw ogen geopend?” Hij antwoordde: “De man die Jezus heet, maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: Ga naar de Siloam en was u. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien.”  (Joh. 9,5-11)

Zonder hoop valt het leven stilt. De hoop houdt het leven gaande en is als zuurstof voor het leven. Zonder hoop is er geen leven. Zowel de kleine hoop van elke dag, als de grote hoop van levensprojecten geven spankracht aan het leven. 

Hopen

Zo hopen bijvoorbeeld de supporters van Racing Genk dat hun ploeg dit jaar kampioen zal spelen. De verliefde hoopt op een geschenkje met Valentijn. Kinderen hopen op Sinterklaas. Een zieke hoopt dat hij spoedig geneest. De student hoopt op een goed examen. De blinde uit het evangelie hoopt om opnieuw te kunnen zien. Zelfs tot in hun levenseinde blijven mensen hopen. Men hoopt dan op een goede dood en een niet te lange doodsstrijd.

Omdat de hoop zo essentieel en belangrijk is proberen mensen aan hun hoop een degelijk fundament te geven. Voor een spoedig herstel stellen we onze hoop op een goede gezondheidszorg en bekwame specialisten. Voor een goed inkomen stellen we onze hoop op een aantrekkende economie. Voor een rechtvaardige samenleving stellen we onze hoop op een eerlijke rechtspraak.

Solidariteit

Broederlijk Delen stelt zijn hoop op de solidariteit tussen mensen. Dit jaar vragen ze onze solidariteit met Guatemala. Grootschalige internationale landbouwbedrijven, die in Guatemala zijn neergestreken omwille van het gunstige klimaat om bananen en palmolie te verbouwen op enorme plantages, ontwrichten de waterhuishouding aldaar, met ernstige droogte en vervuiling van het water tot gevolg. De kleine plaatselijke landbouwgemeenschappen zijn hiervan het eerste slachtoffer. Broederlijk Delen steunt de boeren ter plaatse in hun ongelijke strijd voor een wetgeving die het recht op water beschermt en het gebruik ervan eerlijk regelt. 

Onze solidariteit met deze boeren, geeft hen hoop. Hoop op een wereld waarin iedereen meetelt. Een wereld waarin de kloof tussen arm en rijk, tussen het Noorden en Zuiden van de wereld verkleint. 

Onze solidariteit kan het verschil maken. Maar tegelijkertijd beseffen we dat onze solidariteit op sommige momenten ook heel broos is. Dat is ook de reden waarom wij onze menselijke hoop grondvesten op God. God onze Vader, door Jezus aan ons geopenbaard, is voor gelovige mensen de garantie dat datgene wat we hopen niet tevergeefs is. Zoals ook de blindgeborene heel zijn hoop gegrondvest had op Jezus. 

Broers en zussen

Wanneer wij samen het Onze Vader bidden, dan hopen wij erop dat we meer en meer broers en zussen van elkaar zouden worden. Deze hoop is broos. Want vaak lijkt het alsof we in onze wereld juist de andere kant opgaan. Dat het steeds meer is: ‘ieder voor zich’. 

Toch blijven wij het Onze Vader bidden, elke zondag opnieuw in de eucharistie. Want wij hopen op God zelf. Zoals God ons onze schulden vergeeft, zo hopen wij erop dat wij ook de schulden van andere zullen vergeven. Omdat God zelf ons daartoe de kracht geeft. Zoals God ons het dagelijkse brood geeft, zo hopen wij ook dat wij in het leven meer en meer met elkaar leren genereus broederlijk te delen. Omdat Gods liefde ons daartoe uitnodigt en de kracht geeft. 

Goede God, heel onze hoop hebben wij gesteld op Jezus Christus, uw eniggeboren Zoon. Maak dat wij mensen van hoop zijn, die in hun leven verwijzen naar het Licht van de wereld. Opdat er hoop mag groeien in het hart van medemensen. Want hoop doet leven. Amen.