God met hart en ziel beminnen | weekend 28-29 oktober

beminnen – dekenaat Genk

Toen nu de Farizeeën vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen en één van hen, een wetgeleerde, vroeg aan Jezus om Hem op de proef te stellen: “Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?” 

Hij antwoordde hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.” (Matteüs 22, 34-40)

We hebben in ons leven met veel wetten en geboden te maken: verkeersreglement, burgerlijke wetgeving, morele normen, geboden van de kerk, gebruiken en voorschriften. Zonder orde en ordening is het leven niet denkbaar. Maar onze houding is vaak dubbelzinnig. We staan sterk op de wetten die onszelf beschermen en voordeel bieden en daar schermen we ook mee. Wetten die in ons nadeel uitvallen, trachten we te omzeilen. Die moeten anderen maar naleven.

Uiteindelijk is er maar één gebod: de liefde. Dat weten we allang en iedereen zal dit wel beamen. Niets nieuws dus onder de zon. Over de liefde zijn vele gedichten geschreven, liederen gezongen, soms heel mooi, soms afgezaagd, soms heel romantisch, maar ver van de werkelijkheid. Maar wat doen we met dat gebod van de liefde in ons leven van elke dag? Hoe vullen we dat in in ons dagelijkse bestaan? De liefde tussen man en vrouw, kinderen en ouders, tussen familie en vrienden, dat lukt ons meestal nog wel. Maar hoe zit het met onze liefde tot de mensen aan de kant van de samenleving, die mensen die geen ruimte krijgen in ons leven, afgeschreven omdat ze een andere kleur hebben, niet in ons leven passen, omwille van hun geaardheid, opleiding of werk.

God beminnen boven alles in je leven en je naaste als je jezelf. Het zijn de voornaamste geboden om gelukkig te worden. Maar zij roepen ook vragen op: Wie is God voor mij? Welk beeld heb ik van God? Liefde tot God is liefde tot de mens. Bij het onderhouden van de geboden gaat het om de mens die in zijn persoon moet worden gerespecteerd . Eerbied voor God is eerbied voor de mens. Het is niet altijd gemakkelijk om dit te beleven.

Ons geloof is zo klein en ons egoïsme soms nog zo sterk. Het is pas wanneer we God toelaten in ons leven, wanneer we gaan ervaren dat Hij van ons houdt, dat Hij ons bemint, kunnen we ook meer en meer van de anderen houden. Het voornaamste gebod, daar waar het op aankomt, is: met hart en ziel God beminnen! Maar God is niet los verkrijgbaar. Kiezen voor God houdt ook in kiezen voor de mens naast je. 

Heer God, 
in de liefde voor U en onze medemensen 
vinden wij ons diepste levensgeluk.
Geef ons kracht en wijsheid 
om in iedere situatie deze liefde concreet te beleven,
elke dag van ons leven. Amen.

diaken Julien