God de Vader, Zoon en heilige Geest | weekend 25-26 mei

heilige drie-eenheid – dekenaat Genk

De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. 

Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” (Mattheüs 28, 17-20)

De Geest die bezielt en begeestert

De voorbije weken hebben wij in de Kerk veel grote feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Vandaag vieren we het feest van de Heilige Drie-eenheid. We hebben God met verschillende namen genoemd: Vader, Schepper, Wijngaardenier … God heeft blijkbaar vele namen. En toch lijkt Hij soms ver weg. Maar wie is God eigenlijk? Is Hij een man of een vrouw?  Houdt hij ons de hele dag in de gaten? Wij weten het niet. Maar Jezus kwam ons vertellen over God en hoe wij moeten leven om gelukkige mensen te worden. Hij liet ons zien wat voor wonderlijke dingen er kunnen gebeuren als wij van elkaar houden zoals God van ons houdt. Zo leerde Hij ons God wat beter kennen. En na zijn dood en verrijzenis, toen Jezus terugging naar zijn Vader, beloofde Hij ons dat Hij de H. Geest zou sturen om ons te helpen en te steunen. Die Heilige Geest maakt ons enthousiast en warm van binnen. Hij helpt ons om te zien wat wij kunnen doen. God is dus de Vader die van ons houdt en bezorgd is om ons. Hij is de Zoon die ons een voorbeeld heeft gegeven hoe wij kunnen leven in de geest van het evangelie en Hij is de Geest die ons bezielt en begeestert om te bouwen aan een betere wereld. 

Naar buiten met de vreugde van het evangelie

Vandaag horen we Jezus tegen zijn leerlingen zeggen: “Gaat dus, … Ziet, Ik ben met u …” En ook tot ons zegt Jezus vandaag: “Trek erop uit … vertel mijn Blijde Boodschap. Misschien moeten we op dit feest van de heilige Drie-eenheid eens terugdenken aan de woorden van paus Franciscus: “Naar buiten met de vreugde van het evangelie.”
Deze dag is een uitnodiging voor ons om na te denken hoe wij, die geroepen en bemind zijn, daadwerkelijk kunnen getuigen van de Jezus, de Levende. En we doen dat vanuit de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Want deze woorden stonden aan het begin van ons leven als christen. 

Grote en goede God, 
niemand heeft U ooit gezien van oog tot oog.
Maar toch zijt Gij geen verre en vreemde God.
Gij komt en gaat voorbij 
en in de sporen die Gij nalaat 
vermoeden wij uw bestaan.
Wij bidden U: help ons U te herkennen, 
vandaag en telkens weer. Amen.

diaken Julien Beckers