Geloof en politiek | weekend 17-18 oktober

Toen gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Hem in de val konden laten lopen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: “Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; en Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.

Zegt ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: “Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? Laat Mij de belastingmunt eens zien.” Zij hielden Hem een denarie voor. Hij vroeg hun: “Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?” Zij antwoordden: “Van de keizer.” Daarop sprak Hij tot hen: “Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.” Toen zij dit hoorden, stonden zij verwonderd; zij lieten Hem met rust en gingen heen. (Matteüs 22,15-21)

Ons leven van elke dag en ons christen-zijn:
soms lijken het twee aparte werelden.
En ja, de maatschappij draait volgens eigen principes.
Maar toch wil God de Heer zijn van ons ganse leven.
Wat Hij ons vraagt is het belangrijkste
in alle domeinen van ons bestaan.

bisschopsleuze

Wanneer een bisschop gewijd wordt dan kiest hij een bisschopsleuze. Deze bisschopsleuze is één zin of enkele woorden uit het evangelie, die de bisschop doorheen zijn leven en beleid wil waarmaken. Zo heeft er een bisschop in China de uitspraak van Jezus in het evangelie gekozen tot zijn bisschopsleuze: “Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt en geeft aan God wat aan God toekomt”. 

Chinese context

Op het eerste zicht is dit een vreemde keuze, maar in de Chinese context eerder zeer controversiële keuze. Deze uitspraak van Jezus in China beleven is niet gemakkelijk. Want alleen die kerken die door de Chinese regering erkend en toegelaten zijn mogen godsdienstige activiteiten ontwikkelen, en dan nog maar enkel binnen de muren van het kerkgebouw. Al de rest is er op godsdienstig gebied verboden. Christenen worden er nog steeds gediscrimineerd. Toch groeit het aantal christenen in China. De verhouding tussen kerk en staat, is voor bisschoppen uit China steeds opnieuw dansen op een zeer slappe koord. 

Waarom is die verhouding tussen kerk en staat in China en in veel andere landen zo moeilijk? Het heeft te maken met de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van het evangelie of van de Blijde Boodschap is steeds getuigenis – in woord en daad – van een God, die voor de mens gekozen heeft. Het is het getuigenis over een God die elke mens wil redden. God wil de mens niet alleen redden uit zijn persoonlijk falen en zonden. Maar God wil de mens ook redden uit onderdrukking, armoede, uitbuiting of achterstelling. Voor God kiezen heeft dan ook steeds te maken met het opkomen voor de waardigheid van elke mens, in het bijzonder de kleinste en zwakste mens. Soms ligt dit politiek zeer gevoelig, niet enkel in China. 

Goede God, aan U komt de liefde toe. Geef ons daarom de kracht om onze naasten concreet te beminnen, vooral onze broeders en zusters die arm zijn en in nood. Amen.