Gebedsmoment kerstavond

Zouden jullie in normale omstandigheden 
met het gezin naar een Kerstviering zijn gegaan? 
Je kan een eucharistieviering volgen via de media, 
maar waarom niet een gebedsmoment houden in het gezin, bijvoorbeeld op Kerstavond vóór de maaltijd? 

We zetten ons samen bij de kerststal in de huiskamer. 
Het kindje Jezus ligt nog niet in de kribbe …
Spreek af wie welk stukje zal lezen.
Steek een kaarsje aan …

Kruisteken

We willen op Kerstavond samen bidden in ons gezin, 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen!
Mogen we in dit gebedsmoment de Liefde van God ervaren en moge het Jezuskind ons de Vrede van Kerstmis schenken. Amen!

Inleiding

Kerstmis! Het is het feest waar wij het meeste van houden! 
moet wel dat God bij het eerste Kerstmis 
heel diep het hart van de mensen heeft geraakt. 
De God, waarin wij geloven, 
is niet hoog verheven of ver van ons vandaan. 
Hij wil niets liever dan bij ons wonen, 
ons nabij zijn in alles wat het leven brengt.
God wordt mens … 
om ons te helpen om ook zelf meer mens te worden, dag na dag, ons leven lang.

Laten we bidden …

Heer onze God, U maakt uzelf klein om ons groot te maken.
U wordt arm, opdat wij rijk zouden worden.
U komt tot ons, opdat wij tot U zouden komen.
U wordt een mens zoals wij, 
opdat wij een beetje meer zoals U zouden worden.
U wilt niet alleen in de hemel, maar ook bij ons op aarde wonen.
U wilt niet alleen hoog en groot zijn, 
maar ook zo klein en kwetsbaar als wij.
U wilt niet heersen, maar vooral dienen.
U wilt niet alleen God zijn in eeuwigheid, 
maar ook voor ons als mens in de tijd 
geboren worden, leven en sterven.Dank U wel, God! Amen.

Het kerstevangelie

(als er kinderen bij zijn, kan je ook het kerstverhaal lezen uit een kinderbijbel)
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, 
dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. 
Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad 
om zich te laten inschrijven. 
Ook Jozef trok op 
en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, 
ging hij van Galilea uit de stad Nazaret 
naar Judea naar de stad van David, Betlehem geheten, 
om zich te laten inschrijven, 
samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. 
Terwijl zij daar verbleven, 
brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; 
zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, 
wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, 
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

(op dit moment kan je het kindje Jezus in de kribbe leggen)

In de omgeving bevonden zich herders 
die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen 
en zij werden omstraald door de glorie des Heren, 
zodat zij door grote vrees werden bevangen. 
Maar de engel sprak tot hen: 
“Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap 
die bestemd is voor het hele volk. 
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, 
in de stad van David. 
En dit zal voor u een teken zijn: 
gij zult het pasgeboren kind vinden, 
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; 
zij verheerlijkten God met deze woorden: 
“Eer aan God in de hoge             
en op aarde vrede aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft.”

Kerstwensen

(iedereen kan zelf een wens uitspreken, ofwel:)
Ik heb een wens van moeder Maria. 
Zij wenst aan ieder van ons een fijne thuis. 
Zij hoopt dat wij het met Kerstmis voor elkaar fijn maken. 
En aan mensen, die verdrietig zijn, wenst zij heel veel troost …

Ik heb een wens van vader Jozef. 
Hij wenst aan ieder van ons vertrouwen: 
vertrouwen in onze ouders, 
vertrouwen in onze medemensen 
en vertrouwen in Jezus.

Ik heb een wens van een herder. 
De herder wenst dat wij delen met elkaar. 
Als wij delen, kan Jezus blij zijn met ons.

Ik heb een wens van de herbergier. 
De herbergier wenst dat wij ons hart openen voor vluchtelingen 
voor mensen uit een ander land.

Ik heb een wens van Jezus. 
Hij ligt hier met zijn armen open. 
Hij zoekt een plaats en een warm plekje.
Wil jij je armen ook openen zoals Hij?

Onze Vader

(we geven elkaar de hand en bidden samen:)
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheidin eeuwigheid. Amen.