Een ezel, een schaap en een lam van God | weekend 14-15 januari

De volgende dag zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” 

Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.” (Johannes 1, 29-34)

Als men tegen jou zegt “je bent een ezel”, dan weet je onmiddellijk wat men bedoelt. Dat je tegendraads bent, dat je niet wil meewerken, dat je koppig bent, zoals alleen ezels koppig kunnen zijn. Ook de uitdrukking “Doe niet zo schaapachtig” begrijpen we onmiddellijk: doe niet zo dom en zo onnozel.

Lam van God

Maar als men tegen jou zou zeggen “wordt een lam van God”, dan zou je heel vreemd, niet begrijpend opkijken. Een lam van God worden, wat bedoelt men daar mee? Nog onbegrijpelijker wordt het, wanneer men eraan toe voegt: “dat wegneemt de zonden van de wereld”. 

Worden als een lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, zou je dat wel willen? Misschien ben je dan toch liever een ezel of een schaap! Want daar kun je je nog tenminste iets bij voorstellen. «Een lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt»: het is toch maar een vreemde uitdrukking. We weten niet goed wat wij ons daarbij moeten voorstellen. Zelfs het mooie schilderij ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders van Eyck in Gent helpt ons niet veel verder.

Een leven zonder kwaad

Willen we iets van deze uitdrukking begrijpen dan moeten we terugkeren naar het oude testament, naar het verblijf van de Israëlieten in Egypte. De Israëlieten werden in Egypte dermate uitgebuit dat hun leven geen leven meer was. Op de vooravond voor de uittocht uit de ellende van Egypte werd er een lam geslacht. Sindsdien is een lam dat naar de slachtbank wordt geleid, een symbool bij uitstek geworden van bevrijding tot een nieuw leven. Bij het lam, dat zich opoffert, stopt het kwaad en opent zich een nieuwe toekomst: een leven zonder kwaad.

Het lam neemt het kwaad en de zonde op zich, waardoor dit kwaad uit de wereld verdwijnt. Wanneer dit symbool op Jezus wordt toegepast dan betekent dit dat bij Jezus het kwaad stopt. Bij de persoon van Jezus deint het kwaad niet verder in de wereld uit. In de persoon van Jezus stopt het kwaad en is er nieuw leven mogelijk.

Als wij Jezus navolgen, kan het kwaad zich ook in onze persoon stoppen. Hoe gebeurt dit nu concreet? Wanneer er bijvoorbeeld geroddeld wordt, maar ik doe aan die roddels niet mee, dan stoppen die roddels bij mij. De roddels deinen niet verder meer uit in de samenleving. Wanneer er op het voetbalveld ruw en onsportief wordt gespeeld, maar ik blijf ondanks het ruwe spel sportief, dan verhinder ik dat het onsportieve gedrag door mij groter wordt en verder uit deint. Het onsportieve stopt bij mij, in mijn persoon. Wanneer iemand in de groep wordt uitgestoten, maar ik weiger daaraan mee te doen, dan word ik een lam dat de zonde van uitsluiting uit de wereld wegneemt. 

Opofferen

Om zo in het leven te staan; dat kost wel enige moeite. Vroeger sprak men van opoffering. Want ik moet de goesting om zelf mee te roddelen en om zo bij de groep te horen, opofferen. Maar deze offers maken de wereld wel beter. Het maakt nieuw leven mogelijk en ontstaat er harmonie en vrede tussen mensen.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.