Christelijke liefde | weekend 4-5 mei

liefhebben – dekenaat Genk

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. 

 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt. (Johannes 15,9-17)

Soms hoor je mensen in deze digitale en elektronische wereld wel eens zeggen: wie haalt het in zijn hoofd om vandaag nog te beweren dat God aanwezig is in de wereld? Eerst heeft men God doodverklaard en vandaag wordt Hij dood gezwegen. Het lijkt wel of God vandaag taboe is. Soms stel ik me wel eens de vraag: waar kan ik nog over God spreken? Waar vinden we aanknopingspunten om Hem ter sprake te brengen? En het lijkt wel of Johannes het ons vandaag wil zeggen: “Vrienden, laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt van God”. Is dit niet het antwoord? 

Goddelijke uitvinding

Als we God ter sprake willen brengen, begin dan bij de liefde. Waar wij in ons leven liefde ervaren, daar mogen we God dicht bij ons weten. De liefde is een goddelijke uitvinding. Hij heeft er gebruik van gemaakt bij de schepping van de aarde. Zo veel moois, we zijn er in deze lentetijd weer volop getuige van, zoveel afwisseling. Hoeveel zorg is er besteed aan de afwerking van elk klein detail, al wat groeit en bloeit, het is toch een wonder. En dan de mensen, de kinderen, wonder boven wonder. God is liefde. In één mens heeft Hij zich laat kennen: in Jezus Christus. Hij heeft tijdens zijn leven getuigd van Gods liefde tussen de mensen. Wie zich laat leiden door de Liefde, die krijgt oog voor de God van Jezus. Voor een liefdevolle mens is God niet moeilijk. Wie de liefde als levenskompas hanteert, zet koers naar God. Jezus biedt ons Gods vriendschap aan. Wij mogen vrienden van God zijn. Maar die vriendschap moet beantwoord worden.

Belangeloze liefde

“Blijf in mijn liefde”, vraagt Jezus. De liefde van christenen is of zou een onbaatzuchtige en belangeloze liefde moeten zijn. We hebben het daar wel moeilijk mee. Liefhebben zonder iets voor onszelf te vragen, kennen wij zo weinig. De liefde van Jezus was onberekenend: zijn liefde voor de armen en kleinen, voor de zieken en de mensen aan de kant van de weg ging voor. De christelijke liefde stelt geen voorwaarden, het is een liefde die zichzelf vergeet en anderen laat voorgaan. 

Goede God, uw liefde is grenzeloos.
Jezus heeft ons getoond 
hoe wij kunnen wonen in uw liefde.
Laat ons dit steeds meer ontdekken
als een bron van eindeloze vreugde,
elke dag van ons leven. Amen.

diaken Julien Beckers