Bemoedigende woorden | weekend 21-22 mei

Mijn vrede geef ik u – dekenaat Genk

Jezus zei: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. 

Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij heb Mij horen zeggen: Ik ga heen, maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij, wanneer het gebeurt zult geloven.” (Johannes 14, 23-29)

Hoe kan je in vertrouwen verder leven in de wetenschap dat Jezus er niet meer is? Kun je wel zinvol leven wanneer degene die je lief is, afscheid van je genomen heeft? 
Deze vragen leven in de harten van de leerlingen na Jezus’ dood. Deze vragen zijn des te ingrijpender als het de eerste christenen helemaal niet voor de wind gaat. Ze leven in de tijd van harde vervolgingen. 

Wat kan je nog wanneer je leven bedreigd is en je angstig bent voor de dag van morgen? En wat kan je nog wanneer binnen de geloofsgemeenschap het moeilijk is om liefdevol met elkaar om te gaan? 

Een hart onder de riem steken

Tegen deze achtergrond – een achtergrond van angst en ontmoediging – beschrijft de evangelist Johannes hoe Jezus bij zijn afscheid aan zijn leerlingen een aantal adviezen meegeeft. De evangelist Johannes probeert met zijn weergave van de afscheidswoorden van Jezus zijn medechristenen een hart onder de riem te steken. 
Hij hoopt van harte dat zijn medechristenen hun geloof zullen bewaren, vooral op momenten dat het moeilijk wordt.

Daarom brengt de evangelist Johannes de volgende woorden van Jezus in herinnering: “Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug.” “De Vader zal op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid.” Maar vooral de woorden: “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u.”

Vredeswens

Woorden die de priester in de eucharistie, voorafgaand aan de vredeswens, in herinnering brengt: ‘Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.’ Dit is de bron van onze vrede, die we aan elkaar in de eucharistie doorgeven en die we ook willen uitdragen in de samenleving. Daartoe worden wij op het einde van de eucharistie gezonden door de diaken of priester: ‘Gaat allen heen in vrede.’

Jezus’ woorden, die de evangelist Johannes weergeeft, zijn niet zomaar lukraak gekozen worden. In Zijn woorden klinkt de liefde van God zelf door.  Zoals Jezus bemind is door de Vader, zo zijn ook wij tot in onze diepste vezels bemind door die hemelse Vader. Jezus heeft geleefd vanuit het diepe besef dat Hij met God verbonden bleef, vooral in moeilijke ogenblikken. 

Gods liefde

Gods liefde en trouw zijn altijd groter dan wij, mensen, kunnen bedenken. Zo schrijft Johannes in zijn eerste brief: ‘Zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart.’ God is steeds groter dan wat er in het hart van mensen afspeelt aan goed en aan kwaad. Gods liefde is groter dan het grootste kwaad in de wereld. Gods liefde is ook groter dan het grootste lijden in de wereld.
Als ondersteuning belooft Jezus ook in moeilijke dagen de Heilige Geest, die ons in staat stelt de onderlinge vrede te bewaren. Het is een andere vrede dan die de wereld met geweld denkt te kunnen bewerken. Het is een vrede die ons behoedt voor onrust en ontmoediging.

Goede Vader,
Het lijkt wel alsof er overal in de wereld narigheid is.
Mensen zijn boos en vol haat.

Ze maken oorlog en veel ruzie.
Dat kan en mag zo niet doorgaan.
Waarom kunnen ze niet gewoon ophouden met al dat vechten?

God, help ons, om vrede te brengen in de wereld.
Laat mij beginnen in mijn eigen omgeving.

Geef ons de kracht om zachtmoedig en liefdevol te zijn.
Opdat er vrede komt, voor uw mensenkinderen, 

bij ons, in Oekraïne en overal.Amen.