Aanschouwen | weekend 26-27 december

Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten Jozef en Maria het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren:

Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toe geheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten, om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: ‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.’ (Lc. 2, 22-32)

We leven in een beeldcultuur, waarbij beelden belangrijker zijn dan woorden. We worden op sommige momenten overspoeld met beelden. Door een overvloed aan beelden is ons kijken heel vaak een oppervlakkig kijken, met een vooral zeer kortstondige emotie tot gevolg.

Kijken in de diepte

Tegenover het oppervlakkige kijken, staat in het evangelie het kijken in de diepte. Voor dit kijken in de diepte, voorbij het oppervlakkige, gebruikt het evangelie een heel mooi werkwoord, namelijk: “aanschouwen”. De oude Simeon verkondigde Gods lof met deze woorden: “Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd.” 

Niemand – ook de oude Simeon niet – kan God rechtstreeks zien. Maar in de schoonheid van de natuur of in de schoonheid van een menselijk gelaat kunnen we Gods heerlijkheid schouwen. Schoonheid is iets wat iedereen kan zien, gelovigen en ongelovigen. Maar gelovigen zien in die schoonheid een weerglans van de heerlijkheid van God. Gelovigen mogen in het mooie een spoor van God ontdekken, Gods heil aanschouwen. 

We weten natuurlijk niet wat we in het komende jaar 2021 allemaal zullen meemaken en te zien zullen krijgen. Maar laten we steeds proberen in de diepte te kijken, het leven te aanschouwen om zo een spoor van Gods liefde te leren ontdekken, om zoals de oude Simeon iets te zien van Gods heil. Het kijken in de diepte of het aanschouwen zou wel eens in 2021 de beste remedie kunnen zijn tegen het huidige cultuurpessimisme dat ons in het Westen in de greep heeft. 

Leren aanschouwen

God leren aanschouwen in je eigen kleinkind is de beste remedie tegen al die onheilsuitspraken over de jeugd van tegenwoordig.

God leren aanschouwen in de zorg van verpleegkundigen is de beste remedie tegen de angst voor Covid-19.

God leren aanschouwen in één concrete vluchteling die je met naam kent is de beste remedie tegen de angst om overspoeld te worden door vluchtelingen.

God leren aanschouwen in een stervende medemens is de beste remedie tegen de verleiding om doorheen euthanasie het sterven te verkorten.

God leren aanschouwen in de geduldige inzet van een leerkracht is de beste remedie tegen de opvatting dat het huidige onderwijs aan kwaliteit inboet. 

God leren aanschouwen in het engagement van één politicus is de beste remedie tegen de klaagzang dat het allemaal zakkenvullers zijn. 

God leren aanschouwen in een biddende medeparochiaan is de beste remedie tegen de ontmoediging die er vandaag soms heerst in onze kerk.

Vrede in je hart

Tegenover het aanschouwen en in de diepte kijken, staat ook een diepe emotie in ons hart. Zoals de oude Simeon – die in het kindje Jezus Gods heil aanschouwde – vooral vrede voelde in zijn hart, zo mogen ook wij vrede voelen in ons hart, wanneer wij de gebeurtenissen in 2021 in de diepte leren aanschouwen.

Goede God, haast en oppervlakkigheid gaan vaak hand in hand. Geef mij het geduld om aandachtig naar het leven te kijken, zodat ik uw goedheid en barmhartigheid kan aanschouwen in de gebeurtenissen van elke dag. Dan zal 2021 een gezegend jaar zijn. Amen.