Spanningen | weekend 9-10 mei

evangeliebezinning als video: geluid aanzetten
Daaronder is de evangeliebezinning als tekst te lezen.
Op zondag 10 mei is om 10 uur live de eucharistieviering vanuit de crypte van de dekenale kerk te volgen op deze pagina. De tekst van de viering staat ernaast.

In die tijd, toen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. 

De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: “Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord.” Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.  (Handelingen 6,1-5)

Samenleven kan tot spanningen leiden, soms zelfs tot hoogspanning. Dit ervaren gezinnen des te meer nu ze in hun kot moeten blijven en op elkaars lippen zitten omwille van de corona-maatregelen. Waar mensen samenleven, daar ontstaan allerlei spanningen en conflicten. Soms ontstaan die spanningen rond heel banale futiliteiten, maar op andere momenten gaan ze over de grond van de zaak. Zulke fundamentele spanningen komen ook in de Kerk voor, vanaf haar eerste prille begin. De handelingen van de apostelen verbloemt dit niet: ‘Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden.’

Het ging waarschijnlijk om een heel diepgaand conflict. Want ‘morren’ in de Bijbel is meer dan zomaar wat grommelen of misnoegd zijn. Morren wordt in de Bijbel gebruikt wanneer de mens in opstand komt tegenover God. Het ongenoegen zat dus heel diep. De reden van het conflict was niet zomaar een bijkomstigheid, een futiliteit of een kwestie van lange tenen. Het was ook niet een conflict omwille van culturele verschillen tussen Grieks sprekende en Aramees sprekende Joden. Het conflict ging over het wezen van de Kerk en over het consequent navolgen van de verrezen Heer. 

Weduwen immers stonden in een zeer kwetsbare maatschappelijke positie. Juridisch hadden ze geen rechten en voor hun onderhoud waren ze vaak afhankelijk van de goede wil van anderen. In een christelijk gemeenschap, wilde ze die naam waardig zijn, moest de zorg voor de meest kwetsbaren centraal staan. Dit behoorde en behoort nog steeds tot het wezen van een christelijke gemeenschap. De zorg voor de zwakste is niet iets bijkomstig aan het geloof. Het is geloof dat daadwerkelijk wordt. 

Zoals de Kerk de aanwezigheid van de verrezen Heer beleeft in de eucharistie, zo herkent zij ook Zijn aanwezigheid in de noodlijdende medemens. De liefde die de Kerk van God in tekenen van brood en wijn tijdens de eucharistie mag ontvangen, geeft zij door in gebaren van solidariteit. Het goede nieuws dat in de eucharistie met de mond verkondigd wordt, moet daarna omgezet worden in concrete daden van dienstbaarheid.  

Bijgevolg kon de zorg voor de meest kwetsbaren niet afhankelijk zijn van de groep waartoe iemand behoorde. Wanneer iemand in nood is moet die geholpen worden, wat ook de achtergrond van de noodlijdende is. Of deze nu een Hellenistische of een Hebreeuwse achtergrond heeft, doet niet ter zake. Het criterium tot hulp moet de grootte van de nood zijn. Niet de mooie ogen van de een of de ander.

Voor zulk een conflict stonden de apostelen. Omdat het over het wezen van de Kerk en het navolgen van de verrezen Heer ging, grepen zij krachtdadig in. Zeven mannen, vol van geest en wijsheid, werden in een gezamenlijke vergadering gekozen voor de zorg van de ondersteuning.

Goede God, wanneer de spanningen hoog oplopen schenk ons dan uw Geest om tot de kern van de zaak te komen: de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Leer ons in deze tijd naar de meest kwetsbare mensen om te zien en hen van harte te ondersteunen, naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.