Paasmensen | weekend 11-12 april

Goede Week – dekenaat Genk

Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. (Mt. 28,1-6) 

Navulbaar glas

Is het glas halfvol of half leeg? De optimisten zullen beweren dat het glas half vol is. 

De pessimisten zien een half leeg glas. Sommige mensen zijn geboren optimisten en anderen geboren pessimisten. Misschien hebben we dit met ons DNA erfelijk meegekregen. Maar het doet er in feite niet toe of we tot de categorie van de optimisten, dan wel tot de categorie van de pessimisten behoren. Of we het leven van de zonnige kant bekijken, dan wel van zijn schaduwkant. Zowel optimisten als pessimisten, beiden kunnen paasmensen zijn. 

Want het fundament van paasmensen ligt dieper dan ons gemoed, dieper dan ons blije of bedrukte gemoed, dieper dan ons optimisme of pessimisme. Paasmensen geloven en vertrouwen erop dat een mens kan standhouden doorheen moeilijkheden, dat een mens kan opstaan uit het lijden. Zoals ook Jezus opgestaan is uit lijden en dood. 

Pessimisten hebben eerder oog voor ‘Goede Vrijdag’ in het leven, voor lijden en tegenslag. Optimisten hebben sneller voeling met de vreugde van Pasen. Maar voor paasmensen horen Goede Vrijdag en Pasen steeds samen. Goede Vrijdag en Pasen zijn niet van elkaar te scheiden. Lijden en opstanding zijn de keerzijden van dezelfde medaille van ons paasgeloof. 

Want er is een houvast in het leven. Deze houvast in het leven bestaat niet uit liturgische, kerkelijke of morele regels. De houvast van paasmensen is een Persoon. De houvast van paasmensen is Jezus Christus, die geleden heeft, gestorven is aan het kruis, maar ook is opgestaan ten leven. Zoals we dit telkens opnieuw in de geloofsbelijdenis opzeggen tijdens de eucharistie.

In zijn brief naar aanleiding van de synode in Rome over de jongeren schreef paus Franciscus: “We moeten steeds opnieuw drie grote waarheden aan de jongeren vertellen”. 

Houden van

De eerste waarheid is dat God – als een moeder – houdt van ieder mens. En dat Hij dus ook houdt van iedere jongere, hoe zwaar het leven van sommige jongeren op bepaalde momenten ook moge wezen. De liefde van God is altijd groter dan al onze problemen, zelfs groter dan alle ‘corona-problemen’. 

Leven geven

De tweede waarheid is dat Jezus Christus, uit liefde, zijn leven voor ons gegeven heeft om ons te redden. Want alleen doorheen liefde tot het uiterste is er redding mogelijk. Daarom spreken we van ‘goede’ vrijdag. Omdat op Goede Vrijdag, op het kruis, Jezus’ liefde tot het uiterste zichtbaar werd toen Hij vergiffenis schonk aan de omstaanders met de woorden: ‘Heer, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.’ En toen Hij ook zijn barmhartigheid toonde aan de misdadiger die samen met Hem gekruisigd werd: ‘Heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs’.

Jezus leeft

De derde waarheid – die we nooit mogen verzwijgen aan jongeren – is dat Christus leeft. Christus is verrezen uit de doden. Hij leeft en Hij vult ons leven met zijn ongeziene aanwezigheid en nabijheid. Aan Christus mogen wij ons vastklampen. 

Hij is onze houvast in het leven. Christus doet ons standhouden op momenten van lijden en eenzaamheid. Christus doet ons opstaan tot het volle leven.

Daarom mogen we met Pasen belijden: ‘Christus is verrezen, alleluja’. Laten we in deze tijden – nu het coronavirus ons leven op zijn kop zet – paasmensen zijn. 

Een zalig Paasfeest. 

Goede God, maak ons tot paasmensen, omdat Gij, als een moeder, van ieder van ons houdt. Laat ons paasmensen zijn, omdat Jezus voor ieder van ons zijn liefde tot het uiterste getoond heeft. Laat ons paasmensen zijn, omdat Christus leeft en ieder van ons elke dag intens nabij is. Schenk ons de vrede en vreugde van Pasen. Amen